Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tailor-made Artistic Gymnastics

  1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tailor-made Artistic Gymnastics en de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  1. Bestellingen:

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via www.turntrainingopmaat.nlwww.turntrainingopmaat.com  Tailor mad Artistic Gymnastics behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.

2.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige gegevens bij het plaatsen van een bestelling. Tailor-made Artistic Gymnastics is niet aansprakelijk voor vertragingen of problemen veroorzaakt door onjuiste informatie.

  1. Prijs en Betaling

3.1 De prijzen van de boeken worden vermeld in de valuta zoals aangegeven op de website of in de offerte. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden op de manier zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Tailor-made Artistic Gymnastics behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren als de betaling niet is ontvangen of verwerkt.

  1. Levering

4.1 Tailor-made Artistic Gymnastics zal redelijke inspanningen leveren om de bestelde boeken, na betaling,  binnen een redelijke termijn te leveren. De geschatte leveringstermijn wordt vermeld tijdens het bestelproces en is indicatief.

4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de boeken gaat over op de klant op het moment van levering.

  1. Retourneren

5.1 De klant heeft het recht om de boeken binnen 3 dagen na ontvangst te retourneren indien ze niet voldoen aan de beschrijving op de website.

5.2 Om aanspraak te maken op retournering, dient de klant binnen 1 dag na ontvangst contact op te nemen met Tailor-made Artistic Gymnastics en de reden voor retournering te vermelden.

5.3 De klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het retourneren van de boeken, tenzij de retournering te wijten is aan een fout van Tailor-made Artistic Gymnastics.

  1. Intellectuele Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de boeken, inclusief auteursrechten en merkrechten, blijven eigendom van de respectievelijke eigenaren.

6.2 De klant verkrijgt alleen het recht om de boeken te gebruiken voor persoonlijk gebruik en mag deze niet verveelvoudigen, verspreiden, openbaar maken of commercieel exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Tailor-made Artistic Gymnastics is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade, inclusief winstderving, veroorzaakt door het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de boeken.

7.2 De aansprakelijkheid van Tailor-made Artistic Gymnastics is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de desbetreffende bestelling.

  1. Privacy

8.1 Tailor-made Artistic Gymnastics verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

  1. Overmacht

 9.1 In geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, natuurrampen, oorlog, of andere onvoorziene omstandigheden, is Tailor-made Artistic Gymnastics niet aansprakelijk voor enige vertraging, niet-nakoming of schade veroorzaakt door dergelijke omstandigheden.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Bedankt voor het lezen van deze algemene voorwaarden. Indien u verdere vragen heeft of aanpassingen wilt maken aan de voorwaarden, raad ik u aan om een juridisch professional te raadplegen om ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met uw specifieke situatie en lokale wetgeving.


Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>